Reglement Loonse Dorps Kwis 2022

Reglement Loonse Dorps Kwis 2022

 1. Algemeen
  1. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers aan De Loonse Dorps Kwis, in het vervolg DLDK.
 2. Teams
  1. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit 10 tot 15 personen
  2. Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie aanmeldingsformulier.
  3. Deze teamcaptain van het team is woonachtig in Loon op Zand en is minimaal 18 jaar.
  4. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per e-mail en uitsluitend met de teamcaptain.
  5. De werkplek van een team tijdens de kwisavond bevindt zich op 1 adres in Loon op Zand en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan DLDK deel te nemen.
 3. Inschrijven
  1. Inschrijven voor DLDK dient te gebeuren tijdens de vooraf gecommuniceerde inschrijfperiode.
  2. Wanneer er meerdere teams onder dezelfde teamnaam inschrijven wordt eerst gekeken naar de eerste deelname en daarna op basis van de volgorde van inschrijving.
  3. Tijdens de inschrijving dient het inschrijfgeld direct te worden voldaan. Dit kan contant of per Tikkie.
  4. Indien een team gebruik maakt van een gratis deelname bij sponsoring zal het inschrijfgeld worden gerestitueerd wanneer de sponsorgelden zijn voldaan.
  5. Na de inschrijving vindt geen restitutie van het inschrijfgeld meer plaats anders dan bovenstaande.
  6. De organisatie behoudt zich het recht voor om teams na de inschrijfperiode onder voorwaarden in te laten schrijven.  
 4. Deelnemen
  1. Alvorens de kwis begint krijgt de teamcaptain informatie over de kwisavond.
  2. De teamcaptain is verantwoordelijk voor verdere verspreiding van het reglement en overige, door de organisatie verspreide informatie.
  3. Tijdens de informatieavond worden de officiële spelregels voor DLDK uitgedeeld.
  4. De organisatie stelt het vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor DLDK zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de kwisavond.
  5. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.
  6. Teams worden geacht de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen en de vragen over Loon op Zand staan er ook vragen in het boekje waarvoor men locaties in/om Loon op Zand kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan.
  7. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordblad en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boekje mag uit elkaar worden gehaald.
  8. Het boekje dient bij inleveren per categorie aan elkaar geniet, op volgorde, ingeleverd te worden.
 5. Verkeer
  1. Indien men het nodig acht om locaties in/om Loon op Zand te bezoeken voor het beantwoorden van vragen zullen deze locaties alleen per fiets of te voet bereikt moeten worden. Als men dit op een andere manier doet zullen strafpunten worden toegekend per geconstateerde overtreding.
  2. Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.
 6. AVG
  1. De organisatie vraagt bij inschrijving en voor de start van de kwis diverse gegevens op te geven. Teamnamen en teamcaptains worden tijdens de kwisavond gecommuniceerd richting alle deelnemende teams. De overige gegevens worden alleen gebruikt door de organisatie, voor doeleinden t.a.v. de Loonse Dorps Kwis. Bijvoorbeeld contact opnemen en het bezoeken van de teams tijdens de kwisavond op hun speeladres behoort hiertoe.
  2. Tijdens de kwisavond en de daaropvolgende feestavond van de Loonse Dorps Kwis worden foto’s, video’s en/of geluidsopnames gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt op de website en social media van de Loonse Dorps Kwis. De makers van de beeldmaterialen vragen om uw toestemming bij het maken van de beelden. Mocht er onverhoopt toch een foto gepubliceerd zijn waar u op staat en u bent het daar niet mee eens, laat het ons dan weten
  3. Tijdens de kwis wordt er bij diverse opdrachten gevraagd foto en/of videomateriaal in te leveren als antwoord op vragen van de Loonse Dorps Kwis. Deze foto’s en/of video’s dienen voor de beoordeling van de opdracht. Deze foto’s en video’s zullen niet openbaar gemaakt worden en worden binnen 3 maanden vernietigd. Uitzondering hierop betreft de teamfoto welke kan worden gebruikt op de website en social media van de Loonse Dorps Kwis.
 7. Punten en uitslag
  1. De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwis op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.
  2. Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de kwisuitslag opgenomen.
  3. De bekendmaking van de uitslag van DLDK zal plaatsvinden op de feestavond in De Wetering.
  4. De uitslag van DLDK is bindend en staat niet ter discussie.
 8. Tenslotte
  1. Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan DLDK.
  2. Deelnemen aan DLDK is geheel op eigen risico.
  3. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.